12.07.2023.

Sjednica Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu, 11.07.2023.

Dana 11. srpnja 2023. godine održana je sjednica Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu održane dana 5. travnja 2023. godine;

2. Financiranje zavoda za hitnu medicinu (materijalna prava radnika i dr.);

3. Troškovi vezani za obračun osnovice za izračun plaća u javnim službama za 2016. godinu (tzv. 6%);

4. Mreža hitne medicine i pozakonski akti u djelatnosti hitne medicine;

5. Razno.