21.12.2023.

[2023.] Novosti iz HZZO-a

[21.12.2023.]

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 88. sjednici održanoj 18. prosinca 2023. godine donijelo je Odluku o usvajanju Plana savjetovanja s javnošću o nacrtima općih akata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u 2024. godini

 • Plan savjetovanja s javnošću o nacrtima općih akata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u 2024. godini (.pdf)

[12.09.2023.]

 • Novi lijekovi, ortopedska i druga pomagala na listama HZZO-a

Dana 12. rujna 2023. održana je 80. redovna sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). U redovnoj proceduri na liste lijekova HZZO-a stavljene su generičke paralele već postojećih lijekova, a od novih lijekova na osnovnu listu su stavljeni: lijek anifrolumab za liječenje sistemskog eritemskog lupusa (SLE) te lijek ascinimib za liječenje kronične mijeloične leukemije, koji je klinička paralela postojećim lijekovima.

U redovnoj proceduri na liste ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a stavljene su nove generacije istovrsnih pomagala, stavljena su istovrsna pomagala iz skupina obloge za rane, pomagala za disanje i pomagala za urogenitalni sustav.

Utvrđene su izmjene i dopune indikacije broj 306 za uređaj i senzor FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System i senzor FreeStyle Libre 2 Flash Glucose Monitoring System.

Na osnovi pojedinačnih prijedloga predstavnika proizvođača povećana je cijena pomagala iz skupina proteze za ruke, proteze za noge, potrošni dijelovi za proteze za noge, pomagala za kretanje, pomagala za probavni sustav, stoma pomagala, pomagala za urogenitalni sustav, pomagala za disanje, očna i tiflotehnička pomagala, pomagala za govor i druga pomagala.

06.07.2023.

HZZO je na svojim mrežnim stranicama objavio dvije odluke sa 76. sjednice Upravnog vijeća:

(1) Odluka o utvrđivanju privremenog dodatka ugovornim subjektima HZZO-a. Ova Odluka donesena je nastavno na Odluku Vlade RH o privremenom dodatku na plaću državnim i javnim službenicima i namještenicima;

(2) Odluka o izmjeni Odluke o osiguranju financijskih sredstava za provođenje hitne medicine na državnim cestama ozlijeđenih i oboljelih osoba na području RH tijekom turističke sezone 2023.

Odluke se mogu pogledati OVDJE.

28.06.2023.

 • HZZO proveo postupak godišnjeg usklađivanja cijena lijekova te novi lijekovi na osnovnoj i dopunskoj listi lijekova HZZO-a
HZZO je proveo postupak godišnjeg usklađivanja cijena lijekova kod ukupno 316 originalnih pakiranja, pri čemu je cijena snižena kod 228 lijekova na Osnovnoj listi te kod 88 lijekova na Dopunskoj listi, od kojih je 4 sada razvrstano na Osnovnu listu, a kod njih 84 je na Dopunskoj listi smanjen iznos doplate za osigurane osobe.

U redovnoj proceduri su na liste lijekova HZZO-a stavljene nove generičke paralele te novi oblici već postojećih lijekova na listi, a od novih lijekova, od kojih su neki kliničke paralele postojećim lijekovima, na osnovnu listu su stavljeni: roksadustat: za liječenje bubrežne anemije, daunorubicin + citarabin: za liječenje akutne mijeloične leukemije, pegcetakoplan: 2. linija liječenja odraslih bolesnika s PNH (paroksizmalna noćna hemoglobinurija) i lijek faricimab: za liječenje makularne degeneracije.

Na dopunsku listu lijekova stavljen je novi lijek naloksegol za liječenje opioidima inducirane konstipacije.

 • Nova ortopedska i druga pomagala na listama pomagala HZZO-a
Na osnovnu listu pomagala stavljeno je novo pomagalo: ortopedska obuća za dijabetičko stopalo-kategorija 2 i 3 te nova generacija istovrsnog pomagala: odašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze, za napredni sustav hibridne zatvorene petlje i odgovarajući senzor te istovrsna pomagala iz skupine pomagala za probavu, stoma pomagala i pomagala za urogenitalni sustav.

Na dodatnu listu pomagala stavljena su pomagala: sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, sa algoritmom za korekciju hiperglikemije; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje i uređaj Patch za isporuku inzulina, s automatskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini).

Nadalje, na osnovi zaprimljenih pojedinačnih zahtjeva predstavnika proizvođača pomagala, za određena ortopedska i druga pomagala s osnovne liste pomagala HZZO-a, povećane su cijene

s ciljem osiguranja kontinuiteta opskrbe pomagalima unutar skupine pomagala za govor, slušnih pomagala, elastično kompresivnih pomagala, obloga za rane i pomagala za disanje.

 • HZZO nastavlja financirati pripravnički staž zdravstvenih radnika
U cilju zapošljavanja što većeg broja zdravstvenih radnika u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske, HZZO će i nadalje financirati rad pripravnika – doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Stoga je donesena odluka o izboru pripravnika – doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine za koje će se financirati pripravnički staž osnovom Javnog natječaja iz 2023. godine, te je u prijedlogu Liste prvenstva uvršteno 24 kandidata i to 7 doktora medicine, 1 doktor dentalne medicine, 7 magistara farmacije i 9 magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Nakon provedenog natječaja, ugovorne zdravstvene ustanove i drugi ugovorni subjekti HZZO-a će sklopiti ugovore o radu s odabranim kandidatima, na osnovi kojih će HZZO u najkraćem roku sklopiti ugovore o financiranju s ugovornim zdravstvenim ustanovama i drugim ugovornim subjektima HZZO-a.

29.05.2023.

 • Povećanje cijena zdravstvene zaštite za 7%

Temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, kojom se povećavaju koeficijenti složenosti poslova djelatnika u javnim službama, od mjeseca lipnja 2023. godine povećati će se maksimalni iznosi sredstva za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za 7%.
Nadalje u razdoblju od 1. lipnja do 31. kolovoza 2023. godine bolničkim zdravstvenim ustanovama povećan je maksimalni mjesečni iznos novčanih sredstva u iznosu do 2% aktualnog maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava s ciljem poboljšanja njihovih uvjeta poslovanja.

Temeljem korekcije sredstva, Ugovorni partneri će nakon donošenja Odluke Upravnog vijeća i dobivene Suglasnosti Ministarstva zdravstva dobiti pripadajući Dodatak Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i bolničke zdravstvene zaštite za 2023. godinu.

Sredstva se osiguravaju s pozicije Financijskog plana HZZO-a za 2023. i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu.
Napominjemo da je Osnovom povećanja osnovice za obračun plaće od 1. travnja 2023. godine za 2%, cijene zdravstvene zaštite povećale su se za 2%.

 • Za vrijeme turističke sezone 2023. na cestama dodatni timovi hitne medicinske službe

S ciljem povećanja sigurnosti u prometu tijekom turističke sezone 2023. godine, HZZO je i ove godine osigurao financijska sredstva za provođenje hitne medicinske pomoći na autocestama i državnim cestama. Osigurana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.451.263 eura.

Dodatno dežurstvo provodit će se na 20 punktova na cestama za ukupno 94 dana, za razdoblje od 16. lipnja do 17. rujna 2023. godine od 0 do 24 sata.
Ovom odlukom osigurava se veća dostupnost zdravstvene zaštite tijekom turističke sezone u 2023. godini, kako osiguranim osobama HZZO-a tako i svim domaćim i stranim turistima koji se tijekom turističke sezone zateknu u Republici Hrvatskoj.

25.04.2023.

 • Novi lijekovi na listama lijekova HZZO-a

U redovnoj proceduri na liste lijekova HZZO-a uvrštene su generičke paralele lijekova te novi oblici već postojećih lijekova, a od novih lijekova, od kojih su neki kliničke paralele postojećim lijekovima, na listu su uvršteni:

darvadstrocel (Alofisel) za liječenje perianalnih fistula u bolesnika s Crohnovom bolešću, abrocitinib (Cibinqo) za liječenje teškog atopijskog dermatitisa, filgotinib (Jyseleca) za liječenje reumatoidnog artritisa, polatuzumab vedotin (Polivy) za liječenja difuznog B velikostaničnog limfoma i lijek ponesimod (Ponvory) za liječenje relapsno-remitirajuće multiple skleroze.

Na Dopunsku listu lijekova stavljen je novi lijek opikapon (Ongentys) za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti.

Na osnovi zaprimljenih pojedinačnih zahtjeva predstavnika proizvođača pomagala, za određena ortopedska i druga pomagala s osnovne liste pomagala HZZO-a povećane su cijene s ciljem osiguranja kontinuiteta opskrbe pomagalima unutar skupine pomagala kod šećerne bolesti, očnih i tiflotehničkih pomagala, pomagala za disanje, ortoza i ortoproteza te tzv. drugih pomagala koja se koriste kod oboljelih koji se liječe od malignih bolesti.

 • Podaci o kontrolama HZZO-a za 2022. godinu

Upravno vijeće usvojilo je Izvješće o radu sektora kontrole HZZO-a, iz kojeg izdvajamo značajne podatke. Kontrolori HZZO-a su pri ugovornim subjektima HZZO-a proveli ukupno15.246 kontrola, od toga 14.984 kontrola na razini primarne zdravstvene zaštite, 233 kontrola na razini sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite i razini zdravstvenih zavoda te 29 kontrola pri isporučiteljima ortopedskih i drugih pomagala. U odnosu na 2021. godinu, u kojoj su se kontrole provodile na prilagođeni način zbog pandemijskih uvjeta, provedeno je 20 % manje kontrola, dok je u odnosu na predpandemijsku 2019. godinu, u 2022. godini provedeno 85 % više kontrola.

U 13.059 kontrola ili 86 % svih provedenih kontrola nisu utvrđene nepravilnosti. Kršenje ugovornih obveza utvrđeno je u 14 % provedenih kontrola te su kontrolori Zavoda ugovornim subjektima izrekli 2.187 ugovornih mjera, od čega je izrečeno 1.455 opomena, 516 opomena s naplatom štete, 167 opomena s novčanom kaznom, 34 opomene s novčanom kaznom i naplatom štete, 14 opomena pred raskid ugovora od toga 13 opomena pred raskid ugovora s novčanom kaznom, jedna (1) opomena pred raskid ugovora s naplatom štete i novčanom kaznom, te je pokrenut jedan (1) postupak za raskid Ugovora.

U provedenim kontrolama privremene nesposobnosti za rad (PNR) sveukupno je pregledano 39.107 osiguranika/osobnih zdravstvenih kartona i zaključeno 13.074 PNR-a ili 33 % kontroliranih PNR-a, što u odnosu na isto razdoblje 2021. znači da je u 2022. godini pregledano 10.158 ili 21 % manje osiguranika te utvrđen prestanak medicinskih indikacija za korištenje PNR-a za 4.292 ili 25 % manje kontroliranih PNR-a. U odnosu na predpandemijsku 2019. godinu, u 2022. godini pregledano je 23.139 ili 145 % više osiguranika, te je utvrđen prestanak medicinskih indikacija za korištenje PNR-a za 6.844 ili 110 % više kontroliranih PNR-a.

Ukupna stopa PNR-a u razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine, iznosila je 4,12, od toga 2,17 na teret poslodavca, a 1,95 na teret HZZO-a. U istom razdoblju 2021. godine, ukupna stopa PNR-a bila je 4,00, od toga 1,97 na teret poslodavca, a 2,03 na teret HZZO-a. Iz navedenog proizlazi kako je u razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, ukupna stopa PNR-a bila veća za 3,0 %, odnosno stopa PNR-a na teret poslodavca bila je veća za 10,2 %, dok je na teret HZZO-a bila manja za 3,9 %. Ukupna stopa PNR-a na osnovi izolacije u razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine iznosila je 0,05, što je u odnosu na razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine pad od 0,09 ili 64 %.

Kontrolori HZZO-a u 2022. godini radili su i na području kontrole i uređenja Listi čekanja u vanbolničkoj specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako bi i termini SKZZ-a bili transparentni i dostupni izabranim doktorima primarne zdravstvene zaštite (PZZ) za eNaručivanje u što većem broju, a sve u cilju smanjenja lista čekanja i rasterećenja bolničkog sustava gdje god je to moguće.

U razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine, ukupan broj dana PNR bio je 21.658.752 te 69.197 dnevno bolesnih; u istom razdoblju 2021. godine ukupan broj dana PNR bio je 20.166.464 te 64.430 dnevno bolesnih.

Također, ukoliko se promatra ukupan broj dana PNR-a i broj radno aktivnih osiguranika (1.676.302) proizlazi kako je u razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine prosječno trajanje PNR-a po osiguraniku iznosilo 13 dana, približno kao i u 2021. godine

Troškovi naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad na teret HZZO-a u 2022. godini iznosili su 1.633.071.148 kn (ili 216.745.789 EUR).

Troškovi naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti u 2022. godini iznosili su 187.233.600 kn (24.850.169 EUR). Ovi se troškovi iskazuju odvojeno, kao i stopa PNR–a koja u 2022. godini iznosi 0,14 (nije uračunata u ukupnu stopu PNR od 4,12).

28.02.2023.

 • HZZO osigurao sredstva za dodatni medicinski tim za provođenje zračnog medicinskog prijevoza na području Dubrovačko-neretvanske županije

HZZO osigurava sredstva za potrebe organiziranja dežurstva dodatnog medicinskog tima za provođenje zračnog medicinskog prijevoza životno ugroženih, ozlijeđenih ili oboljelih osoba na području Dubrovačko - neretvanske županije te za organiziranje dodatne prijavno dojavne jedinice u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Splitsko – dalmatinske županije, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

01.02.2023.

 • Plan savjetovanja s javnošću o nacrtima općih akata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u 2023. godini (.pdf)
 • Na listama lijekova HZZO-a nove generičke i kliničke paralele te novi oblici lijekova

U redovnoj proceduri su na liste lijekova HZZO-a stavljene nove generičke i kliničke paralele te novi oblici već postojećih lijekova. Na osnovnu listu lijekova stavljen je novi lijek s djelatnom tvari midazolam za liječenje epilepsije kod djece i adolescenata, a na osnovnu listu pomagala stavljena su suvremena pomagala nove generacije i istovrsna pomagala različitih modela i proizvođača, čime je omogućena veća dostupnost različitih modela ortopedskih i drugih pomagala na koja osigurane osobe ostvaruju pravo na teret obveznog zdravstvenog osiguranja. Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 • HZZO nastavlja financirati rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije te pripravnički staž zdravstvenih radnika

HZZO će i nadalje financirati rad doktora medicine bez specijalizacije. Stoga je proveden natječaj i donesena odluka o izboru doktora medicine bez specijalizacije za koje će se financirati rad pod nadzorom, te je u prijedlogu Liste prvenstva uvršteno 27 kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja. Planira se redovno raspisivanje i provedba javnih natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2023. godini.

Također se nastavlja i financiranje rada pripravnika – doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine nakon što HZZO provede javne natječaje za financiranje pripravničkog staža zdravstvenih radnika navedenih zdravstvenih usmjerenja.

Nakon provedenih natječaja, ugovorne zdravstvene ustanove i drugi ugovorni subjekti HZZO-a će sklopiti ugovore o radu s odabranim kandidatima, na osnovi kojih će HZZO sklopiti ugovore o financiranju s ugovornim zdravstvenim ustanovama i drugim ugovornim subjektima HZZO-a, a sve u cilju što bržeg zapošljavanja doktora medicine i drugih odabranih zdravstvenih radnika.