14.11.2023.

Sjednica Stručnog društva domova zdravlja, 14.11.2023.

Dana 14. studenog 2023. godine održana je sjednica Stručnog društva domova zdravlja, s niže priloženim dnevnim redom.

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva domova zdravlja održane dana 22. ožujka 2023. godine;

2. Prikaz analize poslovanja domova zdravlja za I.-IX.2023.;

3. Problematika sanitetskog prijevoza u domovima zdravlja;

4. Aktualna pitanja rada i poslovanja domova zdravlja (povećanje osnovice za izračun plaća u javnim službama i božićnice; cijene zdravstvenih usluga i limita u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti; troškovi prijevoza mobilnog palijativnog tima, patronažne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u kući bolesnika; plaćanje ''malih timova'' u primarnoj zdravstvenoj zaštiti);

5. Razno.