12.12.2022.

Prihvaćeni prijedlozi UPUZ-HRa: Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdrav. osiguranju na Vladi RH

Na 174. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 9. prosinca 2022. godine prihvaćeni su Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

U ovim Prijedlozima Zakona prihvaćeni su neki od prijedloga koje je kontinuirano iznosila Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, putem radnih skupina, službenih sastanaka, dopisima, na predavanjima, kroz eSavjetovanje, kao i putem Prijedloga programa mjera za financijsku stabilizaciju i strukturnu reformu zdravstvenog sustava i dr.

  • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

U odnosu na prvotnu verziju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz listopada 2021. godine, uvojen je veći broj prijedloga Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske te su postignuti značajni pomaci u dobrom smjeru.

Specijalne bolnice

Prvotnom verzijom Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, bilo je predviđeno da osnivačka prava na specijalnim bolnicama prelaze sa županija, gradova, općina na Republiku Hrvatsku odnosno da danom stupanja Zakona na snagu osnivači specijalnih bolnica prestaju biti županije, gradovi, općine, a postaje Republika Hrvatska. U Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je prihvaćen na sjednici Vlade Republike Hrvatske, zadržana je mogućnost da osnivači specijalnih bolnica i nadalje mogu biti županije, gradovi, općine te je dodana mogućnost da osnivač specijalne bolnice koja je od značaja za Republiku Hrvatsku, može biti  Republika Hrvatska. Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske predlagala je da osnivači specijalnih bolnica i dalje mogu biti županije, gradovi i općine te da se omogući da Republika Hrvatska, uz dogovor, može biti osnivač, ukoliko se za to pokaže potreba sukladno uvjetima rada i poslovanja, kao što je u sadašnjem Prijedlogu Zakona.

Zavodi za javno zdravstvo

Inicijalnom verzijom Prijedloga Zakona, bilo je predviđeno da županije prestaju biti osnivači zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba te da osnivač postaje Republika Hrvatska, a ovi zavodi nastavljaju s radom kao Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske predlagala je da zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba zadrže svoje pravne osobnosti i sadašnje osnivače, ali uz osnaživanje uloge i ovlasti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, što je prihvaćeno u Nacrtu prijedloga Zakona koji je usvojen na Vladi Republike Hrvatske.

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske predlagala je da se zavodima za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba omogući obavljanje djelatnosti medicine rada/medicine rada i sporta, što je isto tako usvojeno.

Zavodi za hitnu medicinu

U početnoj verziji Prijedloga Zakona, bilo je predviđeno da županije prestaju biti osnivači zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba te da osnivač postaje Republika Hrvatska, a ovi zavodi nastavljaju s radom kao Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske predlagala je da zavodi za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba zadrže svoje pravne osobnosti i sadašnje osnivače, no uz jačanje ovlasti i uloge Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, što je i usvojeno u sadašnjem Prijedlogu Zakona.

Domovi zdravlja

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske predlagala je i podržavala osnaživanje uloge primarne zdravstvene zaštite i domova zdravlja. Kontinuirano, još u vrijeme donošenja Zakona o zdravstvenoj zaštiti 2018. godine, Udruga je tražila ukidanje odredbe o tome da je dom zdravlja obvezan osigurati da u svakoj djelatnosti ima do 25% ordinacija. Prijedlogom Zakona usvojenom na sjednici Vlade RH, umjesto odredbe o ''do 25%'' ordinacija, predviđeno je da je dom zdravlja obvezan osigurati potreban broj ordinacija za obavljanje svake pojedine djelatnosti sukladno odluci osnivača.

Udruga je predlagala i daljnje uređenje odnosa domova zdravlja i privatnih praksi, što je kroz određene odredbe također prihvaćeno.

Javno – privatni rad

Također, Udruga je predlagala i daljnje uređenje javno-privatnog rada u smjeru smanjivanja listi čekanja, što je kroz određene odredbe Nacrta prijedloga Zakona prihvaćeno.

Zakon o sprječavanju sukoba interesa

Stupanjem na snagu Zakona o sprječavanju sukoba interesa u prosincu 2021. godine, obveznici primjene tog Zakona postali su i ravnatelji zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nastavno, ravnatelji ne smiju primiti nikakvu dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti, što znači da ne smiju primiti razna materijalna prava koja proizlaze iz radnog odnosa, kao što su božićnica, regres, dar za dijete i sl. Nacrtom prijedloga Zakona koji je usvojen na Vladi RH, nakon brojnih aktivnosti Udruge, usvojena je odredba temeljem koje se ravnateljima, pored plaće, ponovno omogućuje primanje materijalnih prava iz radnog odnosa, kao što su božićnica, regres, dar za dijete i sl..

Edukacija menadžmenta zdravstvenih ustanova

Udruga je predlagala uvođenje edukacije za menadžment zdravstvenih ustanova iz područja upravljanja u zdravstvu, kako bi osobe bez iskustva na upravljačkim položajima u sustavu zdravstva stekle osnovna znanja i vještine o upravljanju zdravstvenim ustanovama te osnovna znanja o zdravstvenom sustavu u cjelini. U Nacrtu prijedloga Zakona, usvojenom na sjednici Vlade RH, predviđeno je da ravnatelj zdravstvene ustanove i njegov zamjenik moraju imati kompetencije iz područja upravljanja u zdravstvu, a vrstu i način stjecanja kompetencija pravilnikom propisuje ministar.

Ostalo

Još u Prijedlogu programa mjera za financijsku stabilizaciju i strukturnu reformu zdravstvenog sustava, koji je Udruga izradila u svibnju 2021. godine, kao i tijekom rada Radne skupine za Zakon o zdravstvenoj zaštiti, predložili smo, između ostalog, povećanje broja zdravstvenih ustanova koje sudjeluju u postupku objedinjene javne nabave, daljnju funkcionalnu integraciju zdravstvenih ustanova, formiranje centara izvrsnosti, što je sve uvršteno u Prijedlog Zakona koji je usvojen na Vladi RH, uz daljnju razradu pravilnicima.

  • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Tzv. participacija

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske predlagala je povećanje odnosno potpuno delimitiranje tzv. participacije, najvišeg iznosa sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite koji je obvezna snositi osigurana osoba, koja nema vrijedeće dopunsko osiguranje, po jednom ispostavljenom računu za izvršenu zdravstvenu zaštitu. Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je usvojen na sjednici Vlade RH, predviđeno je povećanje najvišeg iznosa tzv. participacije na 120,26% proračunske osnovice odnosno 4000 kuna.

Uređenje popisa osoba koje imaju pravo koristiti hrvatsko zdravstveno osiguranje

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske predlagala je uređenje popisa osoba koje imaju pravo koristiti hrvatsko zdravstveno osiguranje, s obzirom da je iskazan veći broj osiguranika od broja stanovnika Republike Hrvatske, što je također prihvaćeno kroz određene odredbe Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.