05.05.2022.

Primjena Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21)

Vezano za primjenu Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21), kojim obveznici primjene tog Zakona postaju i ravnatelji ustanova u zdravstvu kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske uputila je dana 4. svibnja 2022. godine dopis Ministarstvu zdravstva s prijedlogom dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao "lex specialisa", kojim dopunama bi se omogućilo izuzeće ravnatelja zdravstvenih ustanova iz dijela odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa. 
 • Dopis se može pogledati OVDJE.

_________

Prethodno:
Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa dana 3. svibnja 2022. godine objavilo je naputak "Sa stanjem na koji dan novi obveznici podnose imovinsku karticu povodom stupanja na dužnost":

"Novi obveznici (oni obveznici koji obnašaju dužnosti povodom kojih nisu bili dužnosnici u smislu prethodno važećeg Zakona o sprječavanju sukoba interesa) koji su to postali stupanjem novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa na snagu 25. prosinca 2021. g. ili kojima je aktualni obveznički mandat započeo najkasnije do 20. siječnja 2022. g., podnose imovinsku karticu sa stanjem na dan 19. veljače 2022.g.

Novi obveznici koji su stupili na dužnost u aktualnom mandatu nakon 20. siječnja 2022. g. podnose imovinsku karticu sa stanjem koje je bilo 30-tog dana nakon stupanja na dužnost, osim ako podnose imovinsku karticu kad još nije proteklo 30 dana od stupanja na dužnost, u kojem slučaju prijavljuju stanje na dan podnošenja imovinske kartice".

_________

Vezano za primjenu Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21), koji je stupio na snagu 25. prosinca 2021. godine i kojim obveznici primjene tog Zakona postaju i ravnatelji ustanova u zdravstvu kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 3. st. 1. t. 65. Zakona), Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa dana 12. travnja 2022. godine objavilo je Dopunu smjernice o zabrani primitka dodatne naknade.
 • Dopuna smjernice može se pogledati OVDJE.

_________

Vezano za primjenu Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21) (dalje u tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 25. prosinca 2021. godine i kojim obveznici primjene tog Zakona postaju i ravnatelji ustanova u zdravstvu kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 3. st. 1. t. 65. Zakona), Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske uputila je dva dopisa Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, kojima je postavila nekoliko upita te uz svaki upit ukazala na specifičnosti zdravstvenih ustanova te položaja ravnatelja.
 • O dopisu od 25. siječnja 2022. godine, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, raspravljalo je na 157. sjednici održanoj 4. veljače 2022. godine. Izvornik očitovanja može se pogledati OVDJE.

Očitovanje Broj: 711-I-359-P-49/22-05-19, od 4. veljače 2022.g.: 

"Sukladno odredbi članka 17. stavka 2. ZSSI-a ravnatelji ustanova u zdravstvu čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu istovremeno uz obnašanje navedene javne dužnosti povremeno, odnosno određeni dio vremena obavljati poslove zdravstvene djelatnosti te za navedeno primati plaću".

"Povjerenstvo ukazuje da se odredbe članka 9. stavka 2. ZSSI-a ne odnose na situacije u kojima je ravnatelj bolnice prije stupanja na dužnost bio zaposlenik navedene zdravstvene ustanove".

"Sukladno odredbi članka 7. točke d) ZSSI-a ravnateljima ustanova u zdravstvu čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne (regionalne) samouprave zabranjeno je primiti dodatnu naknadu za obnašanje dužnosti pa tako i regres, božićnicu, jubilarnu nagradu, dar u prigodi dana Svetog Nikole kao i ostale neoporezive nagrade koje ne predstavljaju plaću niti naknadu putnih i drugih troškova za obnašanje javne dužnosti, dok takve primitke mogu ostvariti po osnovi ugovora o radu doktora medicine u zdravstvenim ustanovama" [.PDF].

 • O dopisu od 4. veljače 2022. godine, Povjerenstvo je raspravljalo na 158. sjednici održanoj 11. veljače 2022. godine. Izvornik očitovanja može se pogledati OVDJE.

Očitovanje Broj: 711-I-360-P-80/22-05-17, od 11. veljače 2022.: 

''Ravnatelj zdravstvene ustanove kojem je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne može uz plaću za obnašanje navedene javne dužnosti primati i regres, dar za dijete ili božićnicu, jer bi isto predstavljalo primitak dodatne naknadu za poslove obnašanja navedene javne dužnosti u smislu članka 7. točke d) ZSSI-a, ali ukoliko bi navedeni obveznik, uz dužnost ravnatelja zdravstvene ustanove, povremeno obavljao i poslove doktora medicine mogao bi na temelju obavljanja tog posla primiti božićnicu, regres, dar za dijete i božićnicu, jer se u tom slučaju ne bi radilo o dodatnoj naknadi za poslove obnašanja dužnosti ravnatelja.'' 

_________
Pravila i upute za popunjavanje i podnošenje obrasca imovinske kartice

Jedna od mjera sprječavanja sukoba interesa i učinkovito sredstvo u borbi protiv korupcije je i obveza podnošenja imovinske kartice čijom se javnom objavom postiže uvid i kontrola zainteresirane javnosti nad imovinom obveznika za vrijeme obnašanja javne dužnosti, podizanje razine transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti. Obveza podnošenja imovinske kartice obveznika propisana je člankom 10. i člankom 11. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21., u daljnjem tekstu: ZSSI).

Oblik, sadržaj i način popunjavanja obrasca imovinske kartice te podnošenje i objava imovinske kartice od strane obveznika utvrđenih u članku 3. ZSSI-a utvrđeni su Pravilnikom o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 8/22).

Pravila i upute mogu se pogledati OVDJE

_________
Vezano za primjenu Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21) (dalje u tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 25. prosinca 2021. godine i kojim obveznici primjene tog Zakona postaju i ravnatelji ustanova u zdravstvu kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 3. st. 1. t. 65. Zakona), Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske uputila je:

(1) Dana 28. veljače 2022. godine, dopis Hrvatskom Saboru, Vladi Republike Hrvatske te Ministarstvu zdravstva, u kojem se poziva na sagledavanje mogućnosti isključenja ravnatelja zdravstvenih ustanova iz predmetnog Zakona, jer bi se mogla dogoditi situacija da se visoko obrazovane i iskusne osobe neće prijavljivati na natječaje za ravnatelje zdravstvenih ustanova, imajući u vidu razinu odgovornosti i složenosti poslova ravnatelja te brojna ograničenja nametnuta ovim Zakonom, što će još više dovesti u pitanje financijsku opstojnost zdravstvenog sustava te prvenstveno sigurnost pacijenata i korisnika zdravstvene zaštite.

 • Dopis se može pogledati OVDJE.

(2) Dana, 1. ožujka 2022. godine, dopis Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, kojima se moli odgovor na ranije postavljene upite, s obzirom da pisani odgovor još uvijek nije zaprimljen.

 • Dopis se može pogledati OVDE
_________

Vezano za primjenu Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21) (dalje u tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 25. prosinca 2021. godine i kojim obveznici primjene tog Zakona postaju i ravnatelji ustanova u zdravstvu kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 3. st. 1. t. 65. Zakona), Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske uputila je dva dopisa Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, kojima je postavila nekoliko upita te uz svaki upit ukazala na specifičnosti zdravstvenih ustanova te položaja ravnatelja.

O dopisu Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske od 25. siječnja 2022. godine, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (dalje u tekstu: Povjerenstvo), raspravljalo je na 157. sjednici održanoj 4. veljače 2022. godine, a o dopisu od 4. veljače 2022. godine, Povjerenstvo je raspravljalo na 158. sjednici održanoj 11. veljače 2022. godine.

Povjerenstvo nas je obavijestilo da će mišljenja/očitovanja na naše dopise u pisanom obliku biti dostavljena i objavljena na mrežnoj stranici Povjerenstva, no da je zbog povećanog obima posla Povjerenstva, dinamika izrade pisanih akata usporena.

Nastavno, usmenom komunikacijom s predstavnicima Povjerenstva, dobiveni su usmeni odgovori na pitanja koja smo postavili u dopisima, a koja donosimo u nastavku teksta:

 1. Odredbom članka 17. stavka 2. Zakona propisano je da obveznici koji profesionalno obnašaju javnu dužnost, za vrijeme njezina obnašanja ne mogu uz naknadu ili radi ostvarivanja primitaka obavljati i druge poslove u smislu redovitog i stalnog zanimanja osim ako Povjerenstvo, na prethodni pisani zahtjev obveznika, ne izda prethodno odobrenje nakon što utvrdi da predmetni poslovi ne utječu na zakonito obnašanje dužnosti (s time da su u stavku 3. propisane iznimke kada nije potrebno prethodno odobrenje).

S obzirom na navedenu odredbu, postavljen je upit mogu li ravnatelji zdravstvenih ustanova nastaviti pored poslova ravnatelja, u toj istoj zdravstvenoj ustanovi, obavljati i poslove iz zdravstvene djelatnosti sukladno sklopljenim ugovorima o radu.

Dobiven je usmeni odgovor kako ravnatelji zdravstvenih ustanova mogu i dalje obavljati poslove iz zdravstvene djelatnosti određeni dio radnog vremena, sukladno sklopljenim ugovorima o radu. Također je rečeno da Povjerenstvo nema uvid u svaki pojedini slučaj, no da je po dosadašnjim upitima davano ovakvo mišljenje.

 1. Odredbom članka 9. stavka 2. Zakona propisano je da ako nije drukčije propisano zakonom, obveznik će se izuzeti od donošenja odluka odnosno sudjelovanja u donošenju odluka i sklapanju ugovora koji utječu na njegov vlastiti poslovni interes ili poslovni interes a) s njim povezanih osoba b) poslodavaca kod kojih je bio u radnom odnosu u posljednje dvije godine prije stupanja na dužnost.

S obzirom na navedenu odredbu, postavljen je upit trebaju li se ravnatelji zdravstvenih ustanova, koji su ravnatelji u istim zdravstvenim ustanovama u kojima su bili zaposleni u posljednje dvije godine prije nego što su postali ravnatelji, izuzeti od donošenja odluka odnosno sudjelovanja u donošenju odluka i sklapanju ugovora koji utječu na poslovni interes te zdravstvene ustanove.

Dobiven je usmeni odgovor kako se ova odredba ne primjenjuje na situaciju iz upita, jer je riječ o sadašnjem poslodavcu, te da se odredba primjenjuje na donošenje odluka odnosno sudjelovanje u donošenju odluka i sklapanju ugovora koji utječu na poslovni interes bivšeg poslodavca (poslodavaca kod kojih je bio u radnom odnosu u posljednje dvije godine prije stupanja na dužnost). Također, dobiven je usmeni odgovor da u slučaju da se ravnatelj treba izuzeti od sudjelovanja u donošenju odluka odnosno donošenju odluka i sklapanju ugovora sukladno ovom članku, tada je potrebno ovlastiti zamjenika ravnatelja za poduzimanje tih radnji.

 1. Odredbom članka 7. stavka 1. točke d) Zakona, propisano je da je obveznicima primjene Zakona zabranjeno primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti.

S obzirom na navedenu odredbu, prvim dopisom postavljen je upit što uključuje navedena dodatna naknada.

Nastavno na Smjernicu Povjerenstva, Broj: 711-I-134-R-34/22-01-17, od 31. siječnja 2022. godine (kojom je navedeno da obveznici primjene Zakna koji temeljem ugovora o radu ili drugog ugovora iz radnog odnosa obnašaju javnu dužnost, ne smiju pored plaće koju primaju za njezino obnašanje ostvarivati druge primitke, osim ako drugim zakonom nije drukčije propisano, koji primici su isplate božićnice, regresa za godišnji odmor, dara za dijete, bonusa za ostvarene rezultate poslovanja te uplate u dobrovoljni mirovinski fond, dodatno zdravstveno osiguranje, životno osiguranje i sl., jer se navedeni drugi primici isplaćeni uz plaću ne mogu smatrati plaćom obveznika, već drugim dodatkom za obnašanje javne dužnosti), upućen je još jedan dopis na predmetnu temu.

Dobiven je usmeni odgovor da ravnatelji koji pored poslova ravnatelja sukladno ugovoru o radu obavljaju i neke druge poslove u toj zdravstvenoj ustanovi (npr. liječnici), smiju primiti božićnicu, regres i sl., a ravnatelji koji sukladno ugovoru o radu obavljaju samo poslove ravnatelja, ne smiju primiti božićnicu, regres i sl.

Nadalje, na usmeni upit o tome mogu li ravnatelji biti članovi primjerice Savjeta za zdravlje, dobili smo usmeni odgovor kako mogu biti članovi Savjeta za zdravlje, s obzirom da ga se smatra stručnim tijelom.

Također, Povjerenstvo je na svojim mrežnim stranicama dalo priopćenje vezano za rok za podnošenje imovinske kartice novih obveznika Zakona, što uključuje i ravnatelje zdravstvenih ustanova. Novi obveznici ne mogu podnijeti imovinsku karticu dok im nije otvoren korisnički račun, za čije otvaranje Povjerenstvu moraju podnijeti popunjeni i ovjereni zahtjev za otvaranjem korisničkog računa, čiji se obrazac nalazi na mrežnim stranicama Povjerenstva. Svi novi obveznici koji do sada nisu podnijeli valjano popunjen i ovjeren zahtjev za otvaranjem korisničkog računa, trebaju ga podnijeti najkasnije do 19. veljače 2022. godine. Novim obveznicima rok za podnošenje imovinskih kartica ističe 19. veljače 2022., no s obzirom na velik obim posla Povjerenstva, obveznicima će korisnički računi biti otvoreni ili nedugo prije ili tek nakon isteka ovog roka. Obveznici koji su pravovremeno podnijeli zahtjev za otvaranjem korisničkog računa neće biti odgovorni za protek gore navedenog roka za podnošenje imovinske kartice povodom stupanja na dužnost, već su dužni podnijeti imovinsku karticu kada na email adresu, navedenu u zahtjevu za otvaranjem korisničkog računa, dobiju obavijest da im je otvoren korisnički račun, najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja obavijesti. Cjelokupno priopćenje s detaljnijim informacijama i korisnim poveznicama (obrazac zahtjeva otvaranje korisničkog računa, demo obrasca imovinske kartice, upute za ispunjavanje imovinske kartice) nalaze se na: https://www.sukobinteresa.hr/hr/priopcenja/dopunjeno-priopcenje-u-vezi-roka-za-podnosenje-imovinske-kartice-novih-obveznika-zakona-o

Čim zaprimimo pisani odgovor Povjerenstva na naše dopise, odmah ćemo o tome obavijestiti naše članice.

_________
U svezi s otvorenim pitanjima vezanim za primjenu Zakona o sprječavanju sukoba interesa, koji se od 25. prosinca 2021. primjenjuje i na ravnatelje ustanova u zdravstvu kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruga je dana 4. veljače 2022. godine Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa uputila dopis kojim argumentirano poziva na preispitivanje primjene dijela odredbi navedenog Zakona na ravnatelje javnih zdravstvenih ustanova. 
 • Dopis se može pogledati OVDJE.
_________
Nastavno na otvorena pitanja u primjeni Zakona o sprječavanju sukoba interesa, koji se od 25. prosinca 2021. primjenjuje i na ravnatelje ustanova u zdravstvu kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruga je u svezi s tim poslala upit Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.
 • Dopis se može pogledati OVDJE.

_________

U "Narodnim novinama" br. 143/2021, objavljen je Zakon o sprječavanju sukoba interesa, koji je stupio na snagu 25. prosinca 2021. godine. Ovaj Zakon primjenjuje se i na ravnatelje ustanova u zdravstvu kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (članak 3. stavak 1. točka 65.).
 • Zakon se može pregledati OVDJE
U svezi s navedenim, u "Narodnim novinama" br. 8/2022 od 19. siječnja 2022. godine, objavljen je Pravilnik o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa, koji propisuje sadržaj imovinske kartice, a koju su dužni podnijeti  i ravnatelji ustanova u zdravstvu kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 • Pravilnik se može pregledati OVDJE