Zaključci Izvršnog odbora Sekcije ljekarni

Izvršni odbor Sekcije ljekarni održao je svoju 11. sjednicu dana 30. listopada 2014. godine u prostorijama Udruge poslodavaca u zdravstvu sa slijedećim 

Dnevnim redom:

1.            Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Izvršnog odbora Sekcije ljekarni održane 14. svibnja 2014. godine;

2.            Aktualna ekonomsko-financijska problematika u ljekarničkoj djelatnosti:

3.            Tijek pregovaranja u svezi izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja s posebnim osvrtom na ljekarničku djelatnost;

4.            Pokretanje postupka za izmjene Pravilnika o uvjetima za izdavanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet lijekovima ;

5.            Razno.

Na sjednici su doneseni slijedeći zaključci:

Ad. 2.: Aktualna ekonomsko-financijska problematika u ljekarničkoj djelatnosti

1.      Provedeni rebalans Državnog proračuna 30. listopada 2014. godine nije utjecao na razinu sredstava za direktnu zdravstvenu zaštitu, pa tako ni za proračunske stavke iz kojih ljekarne ostvaruju svoje prihode;

2.      Ravnateljstvo Udruge poslodavaca u zdravstvu djelovati će prema zdravstvenoj administraciji u cilju ekonomiziranja vrijednosti usluga izdavanja lijekova jer trenutna vrijednost pokriva tek 20 – 30% troškova za zaposlene, kao i ponovno aktualiziranje pitanja plaćanja naknade za izdavanje ortopedskih pomagala;

3.      Kontinuirano narušena likvidnost ljekarničkih ustanova zbog nepoštivanja zakonskih rokova plaćanja od strane HZZO-a ozbiljno utječe na poslovanje ljekarničkih ustanova;

Ad.3.: Tijek pregovaranja u svezi izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja s posebnim osvrtom na ljekarničku djelatnost

1.      Izvršni odbor Sekcije ljekarni nastaviti će s aktivnostima za zaključivanje Kolektivnog ugovora za ljekarne;

2.      Do zaključivanja navedenog Kolektivnog ugovora ustanove mogu primjenivati Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika, koji tekst je već raspravljan na 10. sjednici Izvršnog odbora Sekcije ljekarni (ali bez tablice s rasponi i koeficijentima). Pravilnik s prijedlogom raspona i koeficijenata će se dostaviti svim članicama Sekcije za davanje eventualnih prijedloga i primjedaba na isti.

Ad.4.: Pokretanje postupka za izmjene Pravilnika o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima

1.            Izvršni odbor Sekcije ljekarni je zauzeo stav da se izdavanje bezreceptnih lijekova treba zadržati u ljekarničkioj djelatnosti, te u tom smislu podržava stručna stajališta Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatskog farmaceutskog društva.

Ukoliko se ne prihvate ti prijedlozi, tada specijalizirane prodavaonice lijekova na malo u trgovačkim društvima moraju ispunjavati sve propisane uvjete u pogledu kadrova, prostora i opreme koji su prospisani za ljekarničku djelatnost.

2.            Izvršni odbor Sekcije donio je zaključak da Ravnateljstvo Udruge u skladu s navedenim stajalištima pokrene postupak izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

3.            O ovim stajalištima i zaključcima Izvršnog odbora Sekcije ljekarni izvijestit će se Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatsku ljekarničku komoru, Hrvatsko farmaceutsko društvo i Udrugu za zaštitu potrošača.

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica