Sjednica Sekcije domova zdravlja 28.05.2015.

Dana 28. svibnja 2015. godine održana je sjednica Sekcije domova zdravlja u prostorijama Udruge poslodavaca u zdravstvu sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Sekcije domova zdravlja održane 22. travnja 2015. godine;
2. Uvod u raspravu o konačnim prijedlozima izmjena i dopuna zakona;
3. Rasprava o konačnim prijedlozima:
- Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti,
- Zakona o izmjenama i dopunama zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;
4. Razno.

Ad.3.Po raspravi o konačnim prijedlozima zdravstvenih zakona članovi Sekcije domova zdravlja jednoglasno donose sljedeće prijedloge za izmjenu Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (dalje u tekstu: Konačni prijedlog):
1) U članku 27. Konačnog prijedloga u stavku 8. potrebno je izmijeniti redoslijed pri dodijeli koncesije tako da isti glasi: 

''Pri davanju koncesije sljedeće nakon koncesije iz stavka 3. ovoga članka redoslijedom prvenstva pred ostalim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude jesu: dosadašnji status istog koncesionara, radnik koji je obavljao zdravstvenu djelatnost 10 godina na području jedinice područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka Republike Hrvatske, odnosno u jedinici lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka Republike Hrvatske, kao i radnik koji je obavljao zdravstvenu djelatnost na otocima, u brdsko-planinskim područjima Republike Hrvatske i na područjima posebne državne skrbi sukladno posebnim propisima zaposlenog radnika doma zdravlja, radnik iste struke zaposlen kod koncesionara.

2) Uz članak 55. Konačnog prijedloga Zakona, sukladno našem ranije dostavljenom stavu uz članak koji uređuje djelatnost doma zdravlja, Sekcija je zaključila da odredba članka 55. Konačnog prijedloga treba glasiti:
''Dom zdravlja provodi djelatnost obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece, medicine rada, laboratorijske dijagnostike, zdravstvene njege, radiološke i druge dijagnostike, palijativne skrbi, sanitetskog prijevoza, fizikalne terapije i ljekarničke djelatnosti.
Dom zdravlja obavezno provodi patronažnu zdravstvenu zaštitu, izvanbolničko liječenje mentalnih bolesti i poremećaja uključujući ovisnosti i ustrojava dispanzerske djelatnosti prema potrebama stanovnika na svom području.
U radu dispanzera mogu sudjelovati svi zdravstveni radnici iz članka 124. ovog Zakona.
Djelatnosti iz stavka 1.-3. ovog članka dom zdravlja obavlja i organizira sukladno planu i programu zdravstvene zaštite, kojeg donosi jedinica lokalne (regionalne) samouprave u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlastima na području zaštite zdravlje i organizacije zdravstvene djelatnosti.''
Stavci 3. – 9. ovog članka ostaju nepromijenjeni.
3) Članak 98. Konačnog prijedloga potrebno je brisati, što znači da se u važećem Zakonu članku 159. ne dodaje članak 159 a.

Ad.4.: Razno
Sekcija je također razmotrila donešenu Odluku o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe ministra zdravlja, te je pri tome zaključila:

1. U nadležnosti je ministra zdravlja samo utvrđivanje visine koncesijske naknade u skladu s njegovim ovlastima i ovlastima županije kao koncedenta, te to treba biti regulirano odlukom ili sporazumom sa županijama;
Zakupnina je isključivo ekonomska kategorija, iz razloga koji su poznati, te je u isključivoj nadležnosti zakupodavca (doma zdravlja i dr.), da je uredi u suglasnosti sa županijom kao vlasnikom doma zdravlja.
U tom smislu treba izmijeniti navedenu Odluku o visini o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe.

 

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica