Sekcija zavoda za hitnu medicinu 27.05.2015.

Sekcija ZHM 27.05.15Sekcija zavoda za hitnu medicinu održala je sjednicu 27. svibnja 2015. godine u prostorijama Udruge poslodavaca u zdravstvu sa sljedećim dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice osnivačke Skupštine Sekcije zavoda za hitnu medicinu i zapisnika s 1. sjednice Izvršnog odbora Sekcije zavoda za hitnu medicinu održanih dana 16. travnja 2015. godine;
2. Uvod u raspravu o konačnim prijedlozima izmjena i dopuna zakona;
3. Rasprava o konačnim prijedlozima:
- Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti,
- Zakona o izmjenama i dopunama zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;
4. Razno.

Nakon razmatranja problematike po točki 3. dnevnog reda doneseni su sljedeći zaključci:

Članovi Sekcije zavoda za hitnu medicinu jednoglasno donose sljedeće prijedloge za izmjenu Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (dalje u tekstu: Konačni prijedlog):
1. Potrebno je utvrditi koje tijelo državne uprave će iz državnog proračuna osigurati sredstva za hitnu medicinsku pomoć s obzirom da je Konačnim prijedlogom propisano da se iz državnog proračuna osiguravaju sredstva za hitnu medicinsku pomoć, osim za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (članak 5. Konačnog prijedloga, kojim se mijenja članak 8. stavak 1. sada važećeg Zakona);
2. U članku 14. sada važećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti dodati stavak 3. koji glasi: Na područjima na kojima je zbog tranzita i/ili boravka turista povećan broj korisnika zdravstvene zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave u suradnji s jedinicama lokalne samouprave obvezne su zajedno sa Ministarstvom turizma i turističkim zajednicama, upraviteljima prometnica u Republici Hrvatskoj, Hrvatskim autoklubom, Hrvatskim ronilačkim savezom, osiguravajućim društvima i ostalim subjektima koji ostvaruju dobit iz turističke ponude, osigurati povećani broj timova hitne medicinske službe na svojem području u odnosu na broj timova određenih osnovnom mrežom hitne medicine.
3. Poslove u zdravstvenoj djelatnosti na primarnoj razini u djelatnosti hitne medicine obavljaju : specijalisti hitne medicine u timu s najmanje medicinskom sestrom – medicinskim tehničarom sa završenom edukacijom sukladno standardima iz hitne medicine, doktor medicine sa završenom edukacijom sukladno standardima iz hitne medicine u timu s najmanje medicinskom sestrom – medicinskim tehničarom sa završenom edukacijom sukladno standardima iz hitne medicine, prvostupnik sestrinstva sa završenom edukacijom sukladno standardima iz hitne medicine u timu s najmanje medicinskom sestrom – medicinskim tehničarom sa završenom edukacijom sukladno standardima hitne medicine, dvije medicinske sestre -– medicinska tehničara sa završenom edukacijom sukladno standardima iz hitne medicine.
Slijedom navedenog, potrebno je izmijeniti članak 14. Konačnog prijedloga.
4. U članku 24. Konačnog prijedloga kojim se mijenja članak 36. potrebno je dodati stavak koji glasi: ''Zdravstvena djelatnost hitne medicinske pomoći obavlja se isključivo kao javna služba.''
5. U članku 37. Konačnog prijedloga potrebno je:
- jasnije definirati što podrazumijeva navod 5 godina radnog iskustva na poslovima upravljanja kao uvjet za imenovanje direktora i zamjenika direktora;
- ukloniti odredbu o ograničenju broja mandata na koji se imenuje direktor.
6. U članku 75. Konačnog prijedloga potrebno je:
- izmijeniti stavak 1. tako da glasi: ''Hrvatski zavod za hitnu medicinu jest zdravstvena ustanova koja organizira, koordinira i nadzire djelatnosti hitne medicine na području Republike Hrvatske'';
- promijeniti stavke koji propisunju donošenje pravilnika i to na način da sve pravilnike iz tog članka donosi ministar na prijedlog Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu;
- pojasniti što podrazumijeva odredba stavka 7.
7. U Konačni prijedlog treba unijeti izmjenu kojom će se u članku 163. stavak 1. točka 1. važećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti iza riječi te pripravnosti brisati riječi ''i dežurstvo.''
Vezano uz Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju donosi se slijedeći zaključak:
8. Ugovaranje potrebnog broja medicinskih usluga kao oblik financiranja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti hitne medicine nije moguće zbog specifičnog načina rada i pružanja usluga u djelatnosti hitne medicine..

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica