Sekcija bolnica 2.06.2015. godine

Sekcija bolnica Udruge poslodavaca u zdravstvu je 2. lipnja 2015. godine održala svoju sjednicu u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Izvršnog odbora Sekcije bolnica održane 28. siječnja 2015. godine;
2. Uvod u raspravu o konačnim prijedlozima izmjena i dopuna zakona;
Referent: mr. Dražen Jurković, dr.med.
3. Rasprava o konačnim prijedlozima:
- Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Referent: Marijana Mihaljević, mag.iur.,
- Zakona o izmjenama i dopunama zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
Referent: Boris Lukovnjak, mag. oec;
4. Razno.

Članovi Sekcije bolnica donijeli su sljedeće prijedloge za izmjenu Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti:
1.) Potrebno je jasnije definirati pojam ''bolnica'' kao novu zdravstvenu ustanovu u Konačnom prijedlogu Zakona s obzirom da važeći Zakon ne definira samo pojam ''bolnica'' već razgraničava bolnice prema vrsti i strukturi i daje njihov pojedinačni opis.
2.) Potrebno je precizno definirati sastav uprave u bolničkim ustanovama, pri čemu je istaknuto da treba razgraničiti uprave u KBC, KB i klinikama i ostalim bolničkim ustanovama, a sastav uprave svakako dodati pomoćnika za ekonomske poslove, pomoćnika za pravne poslove, kao i pomoćnika za kvalitetu sukladno Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite.
3.) Također nije jasan odnos između poslovni i medicinskog direktora – tko je kome odgovoran i tko predstavlja ustanovu.
Predlažemo da se striktno definira s kojim završenim fakultetima se može aplicirati za mjesto poslovnog direktora.
Nejasno je i treba dati pojašnjenje da li se koncept nove uprave primjenjuje i na bolnice koje nisu kliničkog karaktera.
4.) Postavljeno je pitanje sadržaja Registra zdravstvenih ustanova i njegovog odnosa prema mreži javne zdravstvene službe.
5.) U članku 101. Konačnog prijedloga Zakona izbačeno je dežurstvo, koje bi trebalo zadržati u sistemu organizacije rada i radnog vremena.
6.) U odnosu na članak 121. Konačnog prijedloga Zakona je nerealno da se statuti zdravstvenih ustanova usklade sa Zakonom u trajanju od 3 mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.
7.) Također se predlaže konkretno definirati pojam ''zdravstveni radnik'' s obzirom na Konačni prijedlog Zakona u kojem je to riješeno na drugi način u odnosu na Zakon koji je sada na snazi, i to posebnim pravilnikom ministra, uz suglasnost nadležne komore.
Prijedlozi za izmjenu Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju:
1.) Primjedba se odnosi na tržišno poslovanje HZZO-a, te je izražena bojazan da će se dobit ostvarena po toj osnovi upotrebljavati za druge namjene, a ne isključivo za zdravstvenu zaštitu uz prihode koje HZZO ima s osnova doprinosa;
2.) Istaknuto je da nije prihvaljiva prevelika samostalnost HZZO-a, te je njegov odnos prema zdravstvenim ustanovama koji nije kontroliran i koji je samostalan, što mnoge zdravstvene ustanove ističu povodom postupaka nadzora HZZO-a nad njihovim poslovanjem i kod promjena instrumenata financiranja i načina plaćanja;
3.) U definiranju opsega i mjera zdravstvene zaštite iz članka 18. Konačnog prijedloga Zakona potrebno je uvrstiti suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, te prethodno pribavljeno mišljenje nadležne komore;
4.) U članku 33. koji definira standarde i normative zdravstvene zaštite potrebno je suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, te prethodno pribavljeno mišljenje nadležne komore.

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica