NATJEČAJ za radno mjesto - ekonomski savjetnik – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme

Na temelju odredaba Ravnateljskog ugovora, Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske,Savska cesta 41/VII, 10000 Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za radno mjesto

- ekonomski savjetnik – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme.

 

Uvjeti:

1. VSS – ekonomski smjer,

2. Najmanje 5 godina radnog iskustva u javnoj/privatnoj zdravstvenoj ustanovi ili zdravstvenom osiguranju,

3. Znanje rada na računalu – MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet i drugi relevantni programi,

4. Izvrsne usmene i pismene komunikacijske sposobnosti, vještina javnog nastupa,

5. Znanje engleskog jezika – aktivno u govoru i pismu,

6. Probni rad: 3 mjeseca.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

- životopis,

- presliku domovnice,

- presliku diplome,

- dokaz o radnom stažu,

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

- svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju engleskog jezika,

- potvrdu (ECDL ili slično) o stupnju poznavanja upotrebe informatičkih sustava.

 

Kandidat/kandidatkinja koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem ili intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da povlači prijavu na natječaj.

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je do 3. rujna 2018. godine putem e-maila: info@upuz.hr.

 

27.08.2018